·        1 PRZEDMIOT REGULAMINU

  Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia konta i korzystania
  z platformy  turystyka.cmielow.com.pl/bilety, dostępnej pod adresem www.turystyka.cmielow.com.pl, która sprzedaje Bilety, do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Regulamin zawiera także postanowienia dotyczące zasad sprzedaży a także zasad dystrybucji Wejściówek (przy definicje pojęć wskazanych powyżej, takich jak: „Konto”, „Bilet”– są zdefiniowane w § 2 poniżej).

  ·        2 DEFINICJE

  1.     Używane w treści niniejszego regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika co innego:
  1) Bilet – potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu.
  2) Bilet elektroniczny – Bilet do samodzielnego wydruku lub do okazania w wersji elektronicznej, na przykład na telefonie; generowane elektronicznie potwierdzenie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, uprawniającej go do wzięcia udziału w Wydarzeniu; Bilet elektroniczny generowany jest w formie elektronicznej - jako plik PDF, umożliwiającej jego przetwarzanie i przechowywanie przy użyciu przenośnych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, tabletów) z systemem Android oraz iOS; Bilet elektroniczny wyposażony jest w indywidualny kod QR i/lub kod kreskowy, umożliwiający jego odczytanie przez urządzenia skanujące.  Jest on formą Biletu i stosuje się do niego odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.

   

  4) Bilet ulgowy, którego cena uwzględnia Zniżkę; przy czym dostępność biletów ulgowych reguluje każdorazowo Cennik
  5) Cennik – cennik Biletów dla poszczególnych pakietów, dostępny na stronie internetowej www.turystyka.cmielow.com.pl

  6) Dowód Zakupu – Bilet albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
  7) Faktura – dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802 z późn. zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie;

  10) turystyka.cmielow.com.pl/bilety- platforma sprzedaży Biletów, na Wydarzenia organizowane przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów; dostępna pod adresem: www.turystyka.cmielow.com.pl , oparta na Systemie Biletowym, administrowana i prowadzona przez Fabrykę Porcelany AS Ćmielów
  11) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Fabryką Porcelany AS Ćmielów Adam Spała czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  12) Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną (przy czym - świadczenie usług drogą elektroniczną należy rozumieć zgodnie z definicją określoną w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, podaną w punkcie 23 niniejszego ustępu) przez Organizatora na rzecz Użytkownika, pozwalająca na przechowywanie i gromadzenie danych Użytkownika dotyczących złożonych zamówień w ramach turystyka.cmielow.com.pl/bilety, a także umożliwiająca Użytkownikowi składanie zamówień za pośrednictwem platformy turystyka.cmielow.com.pl/bilety, przypisane do danego Użytkownika, który może je założyć na platformie turystyka.cmielow.com.pl/bilety, na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Regulaminu.
  13) Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała  z siedzibą w Ćmielowie ul. Sandomierska 243, numer identyfikacji podatkowej: 661-000-38-56, REGON: 351210040, adres poczty elektronicznej: as@cmielow.com.pl tel; 15 8612021 wew 21

  14) Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu. Na kwotę składają się cena wybranych Biletów.
  15) Obiekt – miejsce, w którym odbywa się Wydarzenie.
  16) Operator Płatności – spółka pod firmą: eService

  17) Organizator – Fabryka Porcelany AS Ćmielów Adam Spała
  18) Przedsiębiorca o statusie Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę na podstawie niniejszego Regulaminu, która jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy będzie wynikać, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; w związku z powyższym do Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta, zgodnie z przepisem art. 385 z indeksem górnym 5 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące konsumenta określone w art. 385 z indeksem górnym 1 Kodeksu cywilnego do art. 385 z indeksem górnym 3 Kodeksu cywilnego, a także zgodnie z przepisem art. 38a ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287, dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”) – przepisy zawarte w rozdziale
  4 Ustawy o prawach konsumenta, pod nazwą: „Prawo odstąpienia od umowy”.
  19) Regulamin – niniejszy regulamin.

  22) System Biletowy – komputerowy system dystrybucji biletów dostarczany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Rox Art.

  Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), aplikacja do obsługi plików PDF. Wymagania techniczne wskazane powyżej, powinny zostać również spełnione w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilety Elektroniczne, , to jest w zakresie w jakim dochodzi do świadczenia usług drogą elektroniczną.
  23) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
  24) Uczestnik – osoba biorąca udział w Wydarzeniu.

  26) Umowa Sprzedaży – umowa, na mocy której Organizator zobowiązuje się przenieść na Użytkownika własność Biletu zależnie od rodzaju złożonego zamówienia, a także do wydania Użytkownikowi Biletu, natomiast Użytkownik zobowiązuje się do odebrania danego Biletu i do zapłaty ceny (zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego); przy czym w zakresie w jakim Użytkownik nabywa Bilet elektroniczny w formie elektronicznej – wówczas pomiędzy dochodzi również (obok Umowy Sprzedaży) do zawarcia (pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym przez treść cyfrową należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
  27) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
  28) Użytkownik – osoba fizyczna (w tym Konsument oraz Przedsiębiorca o statusie Konsumenta), osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca z platformy turystyka.cmielow.com.pl/bilety i nabywająca Bilet, za pomocą Systemu Biletowego.

  32) Zasady korzystania z Obiektu – zasady określone przez Właściciela lub Zarządcę Obiektu dostępne na stronie internetowej Obiektu lub w Obiekcie i/lub stronie turystyka.cmielow.com.pl i/lub na stronie Organizatora.
  33) Zniżka ­– rabat udzielany od normalnej ceny Biletu; Zniżki nie łączą się ze sobą.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o którejkolwiek z definicji opisanej w pkt. 1 powyżej w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
  3. Ilekroć mowa w Regulaminie o Bilecie, postanowienia te stosuje się analogicznie do sprzedaży Karnetu, Zamówienia Grupowego i nabycia Wejściówki, chyba, że
  Regulamin przewiduje inne zapisy szczególne.

   

  3 Postanowienia ogólne

  1.     Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące zasad:
  a) założenia i korzystania przez Użytkowników z konta na turystyka.cmielow.com.pl/bilety

  2.     b) zakupu i dystrybucji Biletów za pośrednictwem platformy turystyka.cmielow.com.pl/bilety z wykorzystaniem Systemu Biletowego, na stronie internetowej turystyka.cmielow.com.pl/bilety
  c) nabycia Biletów
  d) świadczenia usług drogą elektroniczną, bowiem niniejszy Regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisem art. 2 pkt 4 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy – wedle którego usługodawca, którym jest Organizator, powinien określić regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  Użytkownik korzystający z turystyka.cmielow.com.pl/bilety akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać i dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie.
  3. Poprzez platformę turystyka.cmielow.com.pl/bilety Organizator sprzedaje i dystrybuuje Bilety na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Fabryke Porcelany AS Ćmielów Adam Spała. Informacje dotyczące Wydarzeń, na które Użytkownik może nabyć Bilet korzystając turystyka.cmielow.com.pl/bilety, znajdują się na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl

  3.     Zasady zakupu Biletów, określa Regulamin Sprzedaży Biletów dostępny na stronie
  internetowej: turystyka.cmielow.com.pl

  4.     W zależności od decyzji Organizatora, Bilety na konkretne Wydarzenie są
  dystrybuowane:
  a. w wersji tradycyjnej lub elektronicznej;
  b. jako Bilety imienne lub na okaziciela.
  Organizator może także dopuścić możliwość dystrybucji Karnetów obejmujących dane Wydarzenie. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie
  internetowej danego Wydarzenia lub na etapie składania zamówienia.
  6. Przed zakupem Biletu na stroni internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety - Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl

  5.     Właściciel lub zarządca Obiektu, w którym ma odbywać się Wydarzenie może
  określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu, bądź w samym Obiekcie.
  8. Organizator zastrzega, iż nie jest możliwe dokładne odwzorowanie za pomocą grafiki konstrukcji Obiektu, w którym odbywać ma się Wydarzenie, dlatego też prezentowane na platformie sprzedażowej plany sal w obiektach, należy traktować jako uproszczone, poglądowe plany widowni. Jeżeli Organizator wprowadzi zmiany w planie widowni danego Obiektu, w tym w szczególności w zakresie zmiany usytuowania sektorów, administrator platformy turystyka.cmielow.com.pl/bilety (tj. Organizator) niezwłocznie poinformuje Użytkowników, którzy zakupili Bilety na Wydarzenie
  w danym Obiekcie o zmianach  w tym zakresie.
  9. Organizator oświadcza, że ma obowiązek dostarczania Konsumentowi Biletów,– bez wad.

  ·        4 Sposoby realizacji zamówienia, w tym zakładanie konta 

  Każde zamówienie (dotyczące zarówno zakupu Biletu,) zostaje złożone bez konieczności zakładania Konta.

  Odpowiedzialność za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do turystyka.cmielow.com.pl/bilety,
  w szczególności danych adresowych, ponosi Użytkownik. W przypadku, gdyby
  Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu
  zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

  ·        5 ETAPY PROCESU ZAKUPU BILETU LUB KARNETU NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.TURYSTYKA.CMIELOW.COM.PL

  1.     Proces zakupu Biletu dystrybuowanego przez Organizatora za
  pośrednictwem platformy turystyka.cmielow.com.pl/bilety, z wykorzystaniem Systemu Biletowego składa się z następujących etapów:
  a. wybór daty;
  b. wybór kategorii, liczby i rodzaju Biletów;

   

  c. wybór dostępnych dodatkowych elementów zamówienia jeśli są konieczne do realizacji zamówienia
  e. podanie/uzupełnienie danych kontaktowych i adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności do dostarczenia Biletu(tj, prawidłowego adresu e-mail);
  f. weryfikacja zamówienia, w tym Kwoty należności, wprowadzonych danych, i zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także udzielenie zgody na treść niniejszego Regulaminu i innych regulaminów związanych z procesem zakupu Biletu;
  g. potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty – poprzez zaznaczenie pozycji: „Przejdź do płatności”, co będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia na zakup danego Biletu; jednocześnie po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletu, Organizator przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Biletu.
  h. dokonanie zapłaty;
  i. potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Organizatora - poprzez
  przesłanie przez Organizatora wiadomości w postaci potwierdzenia złożenia
  zamówienia, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej;
  j. przesłanie Biletu do Użytkownika/ odbiór Biletu w sposób przez niego (Użytkownika) wskazany w zamówieniu.
  2. Umowa sprzedaży (a w odniesieniu do Biletów nabywanych w formie elektronicznej, również (obok umowy sprzedaży) umowa o dostarczanie treści cyfrowych, do której zastosowanie znajdują odpowiednio przepisy odnoszące się do Umowy sprzedaży) zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od Umowy Sprzedaży i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
  4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt. 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Organizator nie może zagwarantować, że wybrane pierwotnie Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym zgodnie z ust. 8 i 9 poniżej, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
  5. Użytkownik może uzyskać fakturę dokumentującą sprzedaż Biletu, przy czym:
  a) Konsument, to jest osoba, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatnikiem podatku od wartości dodanej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, dalej: „Ustawa o VAT”), może wnioskować o wystawienie Faktury na etapie składania zamówienia lub w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Konsument otrzymał Bilet. Wniosek w tym zakresie powinien zostać wystosowany na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora:
  as@cmielow.com.pl

  b) Podatnik podatku od towarów i usług lub podatnik podatku od wartości dodanej
  (w rozumieniu Ustawy o VAT, w tym Przedsiębiorca o statusie Konsumenta) jest zobowiązany podać swoje dane niezbędne do wystawienia Faktury oraz numer, za pomocą którego powyższy podmiot jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług lub podatku od wartości dodanej, co powinno nastąpić w momencie składania zamówienia; bowiem zgodnie z przepisem art. 106b ust. 5 Ustawy o VAT: późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym
  numerem identyfikacji podatkowej (NIP) Użytkownika nie będzie możliwe.
  W przypadku zakupu bez zakładania Konta, w podsumowaniu zamówienia,
  w zależności od formy dostawy zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówienia – tj. np. w przypadku Biletu Elektronicznego: imienia, nazwiska i adresu e-mail,

  System umożliwia dokonanie płatności za pośrednictwem serwisu eService.pl (zgodnie z regulaminem tego serwisu), który jest Operatorem Płatności na platformie turystyka.cmielow.com.pl/bilety.
  8. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, w czasie podanym na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety zależnym od wybranego sposobu zapłaty. Za dokonanie płatności rozumie się moment wpływu środków pieniężnych na rachunek Fabryki Porcelany AS Ćmielów Adam Spała lub potwierdzenia dokonania transakcji przez Operatora Płatności.
  9. Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek Fabryki Porcelany AS Ćmielów Adam Spała lub otrzymania potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności
  w określonym powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia.

  ·        7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA W ZAKRESIE ZAKUPU BILETU/

  1.     Użytkownik dokonując rezerwacji Biletu wybiera również kategorię Biletu. Użytkownik może zakupić Bilety w liczbie określonej na stronie internetowej danego Wydarzenia. W przypadku niektórych Wydarzeń możliwe są ograniczenia dotyczące liczby nabywanych Biletów, zgodnie z informacją dostępną dla Użytkownika w trakcie procesu dokonywania zamówienia na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety. W przypadku chęci zakupu
  większej liczby Biletów Użytkownik powinien się skontaktować z  Działem Obsługi Klienta wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej: as@cmielow.com.pl. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia umieszczonych na Bilecie danych z danymi podanymi w złożonym przez Użytkownika zamówieniu. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi danymi Użytkownik powinien zgłosić reklamację na zasadach określonych w § 10.
  2.  Możliwość złożenia zamówienia dotyczy Wydarzeń aktywnych na platformie
  turystyka.cmielow.com.pl/bilety.
  3. Bilet umożliwia jednorazowe wejście na Wydarzenie wskazanej na Bilecie liczbie osób.

   

  4. Bilet według wyboru Użytkownika, może być dostarczony:
  a. w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany na etapie
  podsumowania zamówienia;
  5. W przypadku złożenia zamówienia na Bilet Elektroniczny, Użytkownikowi jest
  przesyłany, na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia, Bilet Elektroniczny
  (w formacie PDF), do wydrukowania lub przechowywania na przenośnym urządzeniu elektronicznym Użytkownika.
  6. Organizator zastrzega, że niektóre formy dostawy zamówienia mogą być
  niedostępne w przypadku wybranych Wydarzeń. Ograniczenie to może wynikać
  z czasu, jaki pozostał do Wydarzenia i/lub z ustaleń Organizatora. W przypadku, gdy dana opcja będzie niedostępna dla danego Wydarzenia, wówczas odpowiednia
  informacja będzie wyświetlana – w procesie składania zamówienia - na stronie
  internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety.
  7. Po skutecznym złożeniu zamówienia i jego potwierdzeniu, Użytkownik nie ma
  możliwości zmiany wybranej opcji dostarczenia Biletu
  8. Bilety będą dostarczane Użytkownikowi w sposób wybrany przez
  Użytkownika. Czas dostawy oraz koszty dostarczenia Biletu uzależnione są od wybranej przez Użytkownika opcji dostarczania Biletu. W przypadku wyboru opcji dostarczenia Biletu przewidzianej w ust. 4 a) czas ten wyniesie maksymalnie 3 dni robocze od dokonania płatności;. W przypadku dokonania płatności i nieotrzymania Biletu przez Użytkownika w wyznaczonym
  terminie (opcja 4 a) Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować
  się z Działem Obsługi Klienta Fabryki Porcelany AS Ćmielów Adam Spała.
  10. Jeśli na dane Wydarzenie będzie możliwość odbioru osobistego Biletu, bezpośrednio przed Wydarzeniem, opcja taka będzie każdorazowo wskazana przy opisie danego Wydarzenia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników i zminimalizowania możliwości odbioru Biletów przez osoby nieuprawnione, warunkiem osobistego odbioru Biletu jest podanie następujących danych:
  a. numer zamówienia;
  b.  imienia i nazwiska osoby składającej zamówienie.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do chronienia danych dostępowych do Konta oraz
  danych zamówienia.
  12. W przypadku upoważnienia przez Użytkownika osoby trzeciej do odbioru Biletu lub Wejściówki, powinna ona znać: numer zamówienia, imię i nazwisko podane w zamówieniu i/lub adres poczty elektronicznej, który służy do logowania się na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba upoważniona przez Użytkownika zgubi, zniszczy lub nie przekaże Biletu Użytkownikowi, lub wykorzysta go w inny niepożądany dla Użytkownika sposób.

  ·        8ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1.     Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi oraz
  Przedsiębiorcy o statusie Konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umów zawieranych na mocy niniejszego Regulaminu, bowiem zgodnie z przytoczoną regulacją: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do umów dotyczących usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Uprawnienie o odstąpienia nie przysługuje również analogicznie pozostałym Użytkownikom.
  2. turystyka.cmielow.com.pl/bilety .jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu/ w sytuacji, gdy:
  a. Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
  b. Użytkownik wystawił Bilet do dalszej sprzedaży;

   

  d. Bilet nie został opłacony w terminie określonym zgodnie z postanowieniami
  Regulaminu.

  ·        9 ODWOŁANIE, ZMIANA CZASU, MIEJSCA I PROGRAMU WYDARZENIA, ZWROT PIENIĘDZY ZA BILETY, ZMIANA DANYCH

  1.     Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie, nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 9 oraz w przypadku odwołania Wydarzenia, zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany programu Wydarzenia, W sytuacji określonej w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik będzie miał prawo żądać zwrotu ceny uiszczonej z tytułu zakupu Biletów - na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
  2. W przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Użytkowników. Użytkownicy będą poinformowani o odwołaniu, zmianie programu, czasu lub miejsca Wydarzenia poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) na adres podawany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia oraz poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety.

  2.     W przypadku odwołania Wydarzenia, zwrot równowartości wpłaconych środków
  zostanie dokonany automatycznie w ciągu 30 dni od opublikowania oświadczenia
  o odwołaniu Wydarzenia na rachunek bankowy, z którego realizowana była płatność.
  4.  W przypadku istotnej zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik, który nie posiada Konta, będzie mógł się ubiegać o zwrot środków wpłaconych
  tytułem nabycia Biletu. W tym celu powinien przesłać wniosek o zwrot kwoty za Bilet, zawierający oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, co może nastąpić drogą elektroniczną, na następujący adres poczty elektronicznej Organizatora: as@cmielow.com.pl (przy czym przedmiotowy wniosek może zostać złożony na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu) lub w innej formie (np. pisemnej, poprzez przesłanie powyższego oświadczenia na adres siedziby Organizatora). Po otrzymaniu wniosku, zwrot środków zostanie dokonany
  w ciągu 14 dni od momentu otrzymania prawidłowo wypełnionych i kompletnych
  dokumentów będących podstawą zwrotu. Zwrot następuje w takiej samej formie
  w jakiej dokonano zapłaty. W przypadku płatności przelewem bankowym lub kartą zwrot środków pieniężnych nastąpi odpowiednio na rachunek bankowy lub kartę kredytową, za pomocą których dokonano płatności. We wniosku o zwrot środków, opisanym w niniejszym ustępie, Użytkownik może podać numer rachunku bankowego, na który ma być zrealizowany zwrot środków uiszczonych tytułem
  zakupu Biletu.

   

  6. W odniesieniu do Wydarzenia, w stosunku do którego zmianie uległa data, miejsce  lub program w istotnej części – zwroty przyjmowane są najpóźniej w dniu rozpoczęcia Wydarzenia w nowym terminie/miejscu.
  7. Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów - w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, z którymi Użytkownik będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/bilety .O zmianie procedury zwrotu Biletów w przypadku odwołania, zmiany programu, czasu lub miejsca Wydarzenia, Użytkownik zostanie poinformowany także w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do indywidulanego rozpatrywania wniosków o zwrot biletu, z przyczyn innych niż
  wskazane w ust. 1.

  ·        10 REKLAMACJE

  1.     Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Użytkownika za pośrednictwem
  adresu mailowego: as@cmielow.com.pl osobiście w Fabryce Porcelany AS Ćmielów Adam Spała lub w formie listu poleconego przesłanego do siedziby Organizatora, na adres:
  ul. Sandomierska 243 27-440 Ćmielów . Użytkownik może złożyć reklamację za pomocą
  formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
  Regulaminu.
  2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

  ·        11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1.     Użytkownik winien sygnalizować Organizatorowi wszelkie nieprawidłowości
  w funkcjonowaniu Systemu poprzez przesłanie stosownej informacji na
  as@cmielow.com.pl.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie przenośnych
  urządzeń elektronicznych, z których korzysta Użytkownik, umożliwiających prawidłowe odczytanie Biletu Elektronicznego.
  3. Udostępnienie osobom postronnym kodu QR i/lub kodu kreskowego znajdującego się na Bilecie może skutkować wykorzystaniem go przez inną osobę. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu.
  4. Uszkodzenie kodu QR i/lub kodu kreskowego przez Użytkownika może skutkować brakiem możliwości zeskanowania kodu i uniemożliwieniem udziału w Wydarzeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone z tego tytułu.
  5. Ze względów bezpieczeństwa (w szczególności przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej) wymagane jest, by wszystkie osoby, niezależnie od wieku, uczestniczyły w Wydarzeniach na podstawie Biletu Osoby te zobowiązane są do zajęcia oddzielnego miejsca (jeśli widownia na Wydarzeniu obejmuje miejsca siedzące).
  6. Bilet zobowiązuje Użytkownika do zajęcia miejsca wskazanego na
  Bilecie, o ile informacja o numerze miejsca została zamieszczona na Bilecie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wskazanego na Bilecie na inne, w tej samej kategorii cenowej lub wyższej, zarówno przed, jak i w trakcie trwania Wydarzenia, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, ochrona porządku publicznego lub inne uzasadnione okoliczności, o których
  Użytkownik powinien zostać poinformowany przez służby porządkowe Organizatora.
  7. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu Kwoty należności za Bilet, zgodnie z postanowieniami § 9 powyżej.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Biletu pod nieprawidłowy
  adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia lub odwołanego lub zmiany szczegółów koncertu na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.

  ·        12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.     Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności użytkowników oraz Kupujących przez Sprzedającego określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej www.as.cmielow.com.pl/pl/content/29-polityka-prywatnosci.

  2.     We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem należy skorzystać z danych kontaktowych wskazanych poniżej:
  A.    Fabryka Porcelany AS Ćmielów, ul. Sandomierska 243, 27-440 Ćmielów
  B.    e-mail: rodo@cmielow.com.pl

  ·        13 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
  2. W celu zlikwidowania Konta i wyrejestrowania z Systemu należy zgłosić to poprzez przesłanie stosownej informacji na następujący adres poczty elektronicznej: as@cmielow.com.pl. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu (z wyjątkiem umów dotyczących zakładania i prowadzenia Konta, do których stosuje się zapisy określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu) są zawarte na czas do dnia odbycia się danego Wydarzenia. Zobowiązania Konsumenta wynikające z umów zawieranych na podstawie Regulaminu, trwają do dnia spełnienia odbycia się danego Wydarzenia, z uwzględnieniem konieczności spełnienia świadczeń przez Konsumenta, związanych z zapłatą ceny wymaganej zgodnie z zawieranymi umowami na podstawie niniejszego Regulaminu.
  3. Do złożonych lub zrealizowanych zamówień zastosowanie będą miały postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/rezerwacje., również w formacie pdf. Regulamin jest dostępny w języku polskim. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, które odnoszą się do zawierania i rozwiązywania umów zawieranych jego podstawie, a także trybu postępowania reklamacyjnego, obowiązują również odpowiednio w zakresie w jakim umowy zawierane na podstawie Regulaminu są umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  4. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, na dane Wydarzenie obowiązujący w dniu składania zamówienia.
  5. Możliwe są zmiany Regulaminu przez Organizatora, dokonane z ważnych przyczyn, takich jak:
  a. zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  b. zmiany procesu dystrybucji Biletów;
  c. dodanie lub zmiana usług świadczonych przez Organizatora lub oferowanych towarów;
  d. chęć poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
  e. bezpieczeństwo Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
  f. konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  g. konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
  h. zmiana danych lub innych informacji związanych z Organizatorem.
  2. Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie internetowej: turystyka.cmielow.com.pl/rezerwacje., przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
  3. Użytkownik, który nie akceptuje zmian do Regulaminu ma prawo zlikwidować Konto i wyrejestrować się z Systemu. W tym celu należy zgłosić to poprzez wysłanie maila na as@cmielow.com.pl
  4. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
  5. Organizator deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod nazwą: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich, strona internetowa: www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów, dostępnej na stronie internetowej: Internetowe rozstrzyganie sporów | Komisja Europejska (europa.eu).
  6.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023.

   

Regulamin
Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 

Przed wejściem do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie każdy turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

I

Regulamin Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie

aktualizacja 2020 rok

Przed wejściem do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie każdy Turysta zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

Informacje ogólne

 1. Podstawą zwiedzania i korzystania z atrakcji Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest posiadanie ważnego biletu wstępu, które jest równoważne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Bilety można nabyć w kasie Żywego Muzeum Porcelany oraz sklepu firmowego.
 3. Zakupiony bilet należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do wstępu do danej atrakcji.
 4. Ważny bilet powinien być skasowany przez pracownika Żywego Muzeum Porcelany. Bilety nieskasowane lub uszkodzone nie będą honorowane.
 5. Bilety są jednoosobowe.
 6. Bilety upoważniają do wstępu jedynie do atrakcji, których dotyczą.
 7. Kasa nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane atrakcje.
 8. Atrakcje w pakietach nie podlegają wymianie.
 9. Z atrakcji w bilecie pakietowym można korzystać tylko w dniu zakupu biletu.
 10. Atrakcje biletów pakietowych nie przenoszą się na kolejne dni pobytu na terenie kompleksu.
 11. Kasy prowadzą sprzedaż biletów tylko na dzień bieżący.
 12. Członkowie Klubu Kolekcjonera mogą skorzystać ze zniżek podczas zwiedzania po okazaniu karty członkowskiej uprawniającej do zniżki.
 13. Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest kompleksem monitorowanym, wszelkie działania noszące znamiona przestępstwa, ujawnione w nagraniach z monitoringu zostaną zgłoszone odpowiednim organom.
 14. Na terenie obiektu udostępnione jest bezpłatnie Wi-Fi dla turystów.

 

Przepisy porządkowe

 1. Parkowanie pojazdu dozwolone jest tylko we wskazanych miejscach parkingowych.
  Pojazd pozostawiony w miejscu niedozwolonym, zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu.
 2. Parking na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie jest bezpłatny.
 3. Ze względu na wzmożony ruch turystyczny, na parkingu i drogach dojazdowych należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów wewnątrz obiektu.
 6. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na dziedzińcu kompleksu odpowiedzialność ponoszą wyłącznie opiekunowie.
 7. Śmieci należy wyrzucać do koszy znajdujących się na terenie kompleksu.
 8. Zabrania się wprowadzania psów na dziedziniec bez smyczy i kagańca. Zabrania się wyprowadzania zwierząt na trawniki znajdujące się na terenie kompleksu. Ze względów sanitarnych i estetycznych opiekunowie powinni usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzęta.
 9. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów do obiektu, wyjątek stanowią małe zwierzęta trzymane na rękach, w torbach , czy transporterach.
 10. Na terenie kawiarni obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
 11. Zabrania się wnoszenia do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpieczne.
 12. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za zagubione przedmioty.

 

Zasady zwiedzania atrakcji oraz uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie można zwiedzać tylko z przewodnikiem zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania w godzinach pracy obiektu.
 2. Podczas zwiedzania atrakcji należy stosować się do wskazówek przewodnika.
 3. W trakcie zwiedzania zabrania się samowolnego odłączania od grupy lub dołączania się do innych grup zwiedzających, wchodzenia do pomieszczeń gospodarczych i produkcyjnych, otwierania gablot z eksponatami, dotykania przełączników elektrycznych pieców i innych urządzeń, dotykania obrazów i rzeźb, przenoszenia lub zabierania jakichkolwiek elementów ekspozycji.
 4. Zwiedzający ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie obiektu (zniszczenie eksponatów, uszkodzenie wyrobów sprzedawanych w sklepie firmowym, zniszczenie mebli).
 5. Podczas Warsztatów Ceramicznych uczestnik pracuje samodzielnie pod okiem doświadczonego instruktora do którego poleceń winien się stosować. Praca podczas warsztatów możliwa jest w ramach jednego z programów. Nie ma możliwości ustalenia indywidualnego programu warsztatów.
 6. Zabrania się wykorzystywania zdjęć wykonanych na Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie w celach marketingowych, komercyjnych lub w publikacjach bez wcześniejszej, pisemnej zgody zarządcy obiektu. Zabrania się wykonywania zdjęć produktowych (zwłaszcza na sklepie firmowym w Ćmielowie). Możliwe jest wykonywanie zdjęć pamiątkowych- turystycznych (ogólne ujęcia ekspozycji, zdjęcia osób zwiedzających obiekt). Zdjęcia wykonane na terenie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie mogą służyć wyłącznie do celów osobistych.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz filmowania.
 8. Atrakcje Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie dostosowane są do zwiedzania z przewodnikiem/instruktorem. Nie ma możliwości samodzielnego zwiedzania atrakcji.
 9. Zajęcia w ramach pakietów odbywają się według ustalonego porządku . 
 10. Warsztaty porcelanowe przeznaczone są dla dorosłych oraz dzieci od 6 lat. W przypadku młodszych uczestników opiekun musi wykupić bilet dla siebie i dla dziecka i przebywać z nim na zajęciach. Na warsztatach mogą przebywać tylko uczestnicy warsztatów, po wcześniejszym wykupieniu biletu. Nie ma możliwości tylko towarzyszenia dziecku przez opiekuna podczas warsztatów, bez uczestniczenia w warsztatach.  Pomalowane filiżanki, kubki, kotki uczestników warsztatów porcelanowych są wyrobami dekoracyjnymi, zaleca się wyłącznie delikatne mycie ręczne. Nie należy umalowanych wyrobów myć w zmywarce.

 

Korzystanie z bezpłatnej sieci Wi-Fi udostępnionej w Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie

 1. Sieć działa w Żywym Muzeum Porcelany w Ćmielowie na ul. Sandomierskiej 243.
 2. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie gwarantuje przepustowości transmisji do poszczególnych zasobów internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za nie funkcjonowanie sieci.
 3. Hasło do uzyskania dostępu do WI-FI
 4. Każdy użytkownik łącząc się z siecią zobowiązuje się:
 • wykorzystywać sieć (dostęp do Internetu) do celów zgodnych z prawem;
 • nie udostępniać, nie przesyłać oraz nie ściągać z sieci żadnych treści, które są niezgodne z prawem lub których prawa własności nie należą do użytkownika;
 • nie przesyłać, nie udostępniać i nie ściągać treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste lub niezgodnych z ogólnie przyjętą netykietą;
 • nie wykorzystywać dostępu do sieci do celów rozpowszechniania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym czy jakimkolwiek innym, tzw. SPAMU;
 • nie rozpowszechniać wirusów komputerowych lub innych programów, plików, treści mogących uszkodzić sprzęt innych użytkowników sieci.
 1. Kategorycznie zabronione jest:
 • usiłowanie uzyskania dostępu do jakichkolwiek zasobów sieciowych, do których użytkownik nie jest uprawniony, próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym (tj. zmiana adresu IP nadanego przez serwer DHCP, stosowanie tuneli itp.)
 • udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych
 • korzystanie z aplikacji P2P, P2M czy wszelkiego rodzaju torrent’ów, itp.;
 • dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie sygnału poprzez stosowanie repeaterów, routerów, anten, kabli itp.;
 • uruchamianie usług serwerowych na urządzeniach podłączonych do punktów udostępniających bezpłatną i bezprzewodową sieć klientom Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.;
 • wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
 1. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych. Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone przez Użytkownika operacje dokonane za pośrednictwem Internetu. Nie odpowiada również za działanie pobranego z sieci Internet oprogramowania, ani za ewentualne szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez to, że użytkownik za pośrednictwem Sieci korzystał z Internetu.
 2. Użytkownik w pełni odpowiada za podejmowane przez siebie działania, ze szczególnym uwzględnieniem działań mogących stanowić naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego.
 3. Użytkownik podłączając się do sieci jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego sprzętu przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego oraz firewall’a.
 4. Z sieci mogą korzystać jedynie pasażerowie korzystający w danej chwili z usług Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie.
 5. Użytkownik może zostać bez uprzedzenia czasowo lub na stałe odłączony od sieci za działania niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci , jak również za nieodpowiednie zabezpieczenie, skonfigurowanie swojego sprzętu lub złamanie jakiegokolwiek punktu Regulaminu.
 6. Nieznajomość lub niezrozumienie Regulaminu przez Użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
 7. Użytkownik łącząc się z siecią Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na jego warunki.

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie opracowało nowe procedury działania w czasie epidemii.

 1. Zwiedzający są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom pracowników Muzeum w zakresie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i porządkowych, w tym kierunków zwiedzania, zachowania zasad higieny i ograniczenia liczebności zwiedzających przebywających jednocześnie w danym obiekcie.
 2. Zwiedzanie będzie odbywało się w mniejszych grupach, dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć prezentacje, ekspozycje lub wziąć udział w warsztatach. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu +48 535 588 960 lub +48 15 861 20 21 wew. 22
 3. Podczas rozmowy telefonicznej zostanie ustalony termin zwiedzania. Na miejsce należy przyjść 10-15 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.
 4. Zwiedzanie będzie odbywać się o pełnych godzinach. Wyjątkiem jest pierwsze zwiedzanie, które może rozpoczynać się o godzinie 9:15. Ostatnia możliwość skorzystania ze zwiedzania Muzeum będzie o godzinie 17:00. W przypadku pozostałych atrakcji należy być odpowiednio wcześniej.
 5. Goście odwiedzający Muzeum bez rezerwacji będą musieli zastosować się do harmonogramu zwiedzania obowiązującego w danym dniu, wyznaczonego przez zarezerwowane grupy. Informacji na temat możliwości skorzystania z wybranych atrakcji udzielą na miejscu pracownicy Muzeum.
 6. Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum i wszystkich jego atrakcjach w maseczkach, a pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w rękawiczki oraz przyłbice ochronne.
 7. W kasach na terenie obiektu będzie można zakupić maseczki ochronne, w przypadku gdy odwiedzający Muzeum goście nie będą zaopatrzeni we własne maseczki.
 8. Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest zdezynfekowanie rąk w wyznaczonych do tego miejscach.
 9. Zwiedzający muszą się poruszać po obiekcie zgodnie z wyznaczonymi ścieżkami poruszania się z zachowaniem odpowiednich odległości.
 10. W celu ograniczenia kontaktów poszczególne zajęcia będą odbywać się o pełnych godzinach z 10 minutowymi przerwami między poszczególnymi zajęciami (dezynfekcja pomieszczeń).
 11. Ze względu na ograniczenia związane z zagrożeniem COVID19 Muzeum wprowadza zakaz dotykania eksponatów podczas zajęć związanych z pokazem ręcznej produkcji porcelany oraz eksponatów na wystawie czy galerii sztuki.
 12. Uczestnicy warsztatów ceramicznych muszą zakrywać usta oraz nos maseczką podczas wykonywanych prac. Przed zającami należy zdezynfekować dłonie. Po każdych zajęciach całe pomieszczenie oraz używane narzędzia są dezynfekowane. Instruktorzy zaopatrzeni w przyłbice i rękawiczki zachowają zwiększoną odległość od osób przebywających w sali warsztatowej.
 13. Rękawiczki, maseczki należy wyrzucać tylko i wyłącznie do odpowiednio oznakowanych koszy.
 14. W przypadku niestosowania się do przyjętych w obiekcie procedur bezpieczeństwa pracownik Muzeum może upomnieć osobę nie stosującą się do tych zasad, a w przypadku ich dalszego nie przestrzegania osoba ta zostanie wyproszona z terenu Muzeum bez możliwości otrzymania zwrotu za bilet wstępu.

Wszystkie działania mają na celu udostępnienie obiektu i mieszczących się w nim ekspozycji dla zwiedzających w sposób bezpieczny. Wprowadzone zasady preferują zwiedzanie rodzinne: turyści będą rozpoczynali wędrówkę po muzeum tak, aby poszczególne sale były w momencie zwiedzania do dyspozycji małych grup.

Turyści zamierzający wybrać się do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie  powinni najpierw dokonać rezerwacji telefonicznej (pod numerem +48 535 588 960 lub +48 15 861 20 21 wew. 22) lub mailowej turystyka@cmielow.com.pl

Specjalne zasady obowiązują też pracowników Muzeum:

 • noszenie przez nich rękawiczek oraz przyłbic ochronnych/maseczek
 • zachowanie zwiększonych odległości od zwiedzających obiekt gości
 • używanie płynów do dezynfekcji rąk
 • częsta dezynfekcja powierzchni wspólnych dotykanych przez pracowników i zwiedzających gości

 

Warsztaty porcelanowe